Fair Trade 100% - Sklep z produktami Sprawiedliwego Handlu

Sklep Fair Trade 100% został utworzony przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu w celu budowy rynku produktów Fair Trade w Polsce.

Logo Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Opis działalności Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu  zostało powołane do życia w roku 2003 przez grupę entuzjastów idei Fair Trade zaangażowanych od wielu lat w pomoc charytatywną dla ubogich mieszkańców Afryki i Indii. Pomysłodawcą  i pierwszym Prezesem był Wojciech Zięba działający na rzecz ubogich od 1976 roku jako uczestnik katolickiego Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 19 marca 2003 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku (KRS 0000173179).

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą m.in.:

1. Walka z ubóstwem w społecznościach Trzeciego Świata, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;

2. Pomoc w zrównoważonym rozwoju dla marginalizowanych producentów z Trzeciego Świata, zwłaszcza dla kobiet, ludności tubylczej, mniejszości narodowych i etnicznych;

3. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

4. Propagowanie i rozwijanie Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade);

5. Podnoszenie poziomu życia drobnych producentów w Trzecim Świecie poprzez pomoc w dostępie do rynku, wzmacnianie tamtejszych organizacji producentów, wspomaganie rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju przedsiębiorczości) oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

6. Działanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego w kierunku większej sprawiedliwości w stosunku do producentów i handlowców z Trzeciego Świata;

7. Promowanie partnerstwa w handlu poprzez dialog, przejrzystość i wzajemny szacunek uczestniczących w nim stron;

8. Podnoszenie świadomości konsumentów oraz propagowanie etycznego i odpowiedzialnego stylu konsumpcji i działalności gospodarczej;

PSSH jest organizacją, która przyczynia się do walki za głodem i ubóstwem, promuje odpowiedzialną konsumpcję oraz Fair Trade czyli Sprawiedliwy Handel. Realizując cele statutowe prowadzi działania w zakresie edukacji rozwojowej, buduje świadomość społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu. Promuje pomoc rozwojową na rzecz ubogich producentów z Globalnego Południa poprzez sprzedaż produktów Fair Trade. Sprawozdania z działalności PSSH są dostępne tutaj. Od 2010 roku PSSH jest członkiem Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO).

Jako pionier Sprawiedliwego Handlu w Polsce, w celu przyczynienia się do budowy rynku produktów Fair Trade PSSH podjęło w 2005 roku decyzję o rozpoczęciu dystrybucji produktów pochodzących od drobnych wytwórców z krajów rozwijających się. W tym celu nawiązano kontakty handlowe z niemiecką organizacją El Puente, która jest dostawcą certyfikowanych produktów Fair Trade- członkiem WFTO. Od listopada tego samego roku Stowarzyszenie zawarło umowę licencyjną z TransFair Germany, z czym wiązała się możliwość dostarczania na polski rynek produktów z certyfikatem Fairtrade. Umożliwiło to Stowarzyszeniu rozpoczęcie 13 maja 2006 roku współpracy handlowej z polskimi przedsiębiorstwami. PSSH prowadzi dystrybucję produktów m.in. poprzez własny sklep internetowy, zaopatruje sieć punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej, prowadzi catering. Aktualna lista punktów sprzedaży do wglądu tutaj. Wszystkie zyski ze sprzedaży przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Tadeusz Makulski – Prezes

Ewa Rabenda-Kmita – Wiceprezes

 

Komisja Rewizyjna

Wacław Makrycki

Krzysztof Starczewski